Tag Archives: עו"ד בנקים

צו מניעה זמני לפי סעיף 10 א לחוק שיקים ללא כיסוי

21/1/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת סכסוך בין אנשי עסקים, הגיש אחד הצדדים לסכסוך מספר רב של שיקים לפירעון, כאשר השיקים הנ"ל ניתנו כביטחון במסגרת עסקת רכישת משק חקלאי עוד בשנת 2014, ואותו הצד קיבל לידיו את מלוא סכומי השיקים עוד בשנת 2015.

מעבר לסכסוך בין שני אנשי העסקים, הוגבל חשבון הבנק של איש העסקים.

איש העסקים הגיש בקשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי וכן בקשה לצו מניעה זמני, ובו טען, בין היתר, כי קיימים מצבים שבהם אי התחשבות ביחסים של בעל החשבון עם צדדים שלישיים עלולה להביא לתוצאה לא צודקת, ועל כן הדבר מהווה אירוע חריג הגורם לביטול הבאת שיק במניין השיקים שבוטלו בשל חוסר כיסוי.

לאיש העסקים היו טענות נוספות כנגד הבנק לרבות העובדה שהוא הפקיד כספים בחשבון עם ידיעתו על הפקדת השיקים וכו'

 

איש העסקים מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

בית המשפט הורה על מתן צו מניעה זמני לפי סעיף 10 א' לחוק שיקים ללא כיסוי

24/12/2018   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

איש עסקים הנו בעל מסגרת של 200,000 ש"ח בבנק דיסקונט

בין איש העסקים והבנק היה נהוג מזה שנים רבות, כי ברגע ששיק מסוים אשר הופקד ע"י צד ג' גרם לחריגה מהמסגרת, איש העסקים היה מפקיד בבנק בו ביום את ערך השיק, ובכך בפועל לא היתה חריגה מהמסגרת.

בין הצדדים נוצר סכסוך על רקע עסקי, והבנק החליט החלטה חד צדדית שלא להמשיך את הנוהג, וברגע שצד ג' פרע שיק של איש העסקים, הבנק הורה על החזרת השיק בטענת אכ"מ (אין כיסוי מספיק).

נוצר מצב שעד מהרה חזרו 10 שיקים והחשבון הפך למוגבל.

איש העסקים הגיש בקשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, וכן בקשה למתן צו מניעה זמני, ובית המשפט הורה על מתן צו מניעה זמני.

 

איש העסקים מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116