רשם האגודות השיתופיות

אגודה שיתופית מוגדרת בפקודת האגודות השיתופיות כתאגיד שמטרותיו הן טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרה הדדית בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם.

אחד העקרונות המרכזיים ביותר בניהול אגודה שיתופית הוא עקרון השוויון בין חברי האגודה.

אגודה שיתופית מהווה אישיות משפטית עצמאית, וכל פעולותיה מול צד שלישי יוצרות מחויבות של האגודה עצמה מבלי שמחויבות זו תיפול על חבריה.

האגודה השיתופית, השונה באופייה ובמהותה מכל תאגיד אחר, מחייבת כי בראש המערכת יהיה גוף שיתווה, יפקח וישמור על צביון האגודה.

גוף זה, הינו רשם האגודות השיתופיות, המטפל ומפקח על כ-3200 אגודות שיתופיות פעילות, ובין האגודות השיתופיות ניתן למנות את כלל הקיבוצים והמושבים.

רשם האגודות השיתופיות מתמנה על ידי שר התמ"ת, וסמכויותיו של רשם האגודות השיתופיות, אשר הנן רבות, נרחבות ומקיפות, נקבעו בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שתוקנו מכוח הפקודה (כדוגמת: תקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג – 1973, תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) תשל"ו – 1976, תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה – 1975 ועוד).

תפקידו המרכזי של רשם האגודות השיתופיות הוא ניהול פנקס האגודות ופיקוח על פעילותה השוטפת של האגודה והתנהלותה התקינה של האגודה.

לרשם האגודות השיתופיות קיים שיקול דעת ברישום אגודות חדשות ובשינוי סיווגן, וקיימת לו הסמכות לבטל רישום אגודות.

לרשם סמכות לחקור בעסקי אגודה ולבדוק את פנקסיה, סמכות להורות על מינוי מבקר חשבונות וסמכות לכנס אסיפה כללית של אגודה.

הרשם מנהל רישום שעבודים, משכנתאות ואגרות חוב באגודות, והוא מאשר  הסדרי נושים ועיקול זמני של נכסי אגודות.

סמכות נוספת של הרשם היא אישור שינויים בתקנוני האגודות, אישור מיזוג אגודות והפיכת אגודה לחברה.

לרשם סמכות ייחודית בפירוק אגודות שיתופיות. הרשם מוסמך להחליט על פירוק אגודה ומינוי מפרק. לרשם קיימת הסמכות לבחון במהלך הפירוק את התנהלות פקידי האגודה ועובדיה ואף להורות על החזר כספים. הרשם אף משמש כערכאת ערעור על החלטת מפרק.

פקודת האגודות השיתופיות מקנה לרשם (סעיף 64 לפקודה) סמכות להתקין תקנות בעניינים הנוגעים לניהול האגודה, כדוגמת: תקנון לדוגמא, הנהלת חשבונות, ספרים ופנקסים שיתנהלו ע"י האגודות, הרשימות והדוחות שעל האגודה/מפרק להגיש לו, ועוד. התקנות שמתקין הרשם מקבלות תוקף עם אישור שר התמ"ת.

לרשם קיימת סמכות לבירור ויישוב סכסוכים הנוגעים לעסקי האגודות השיתופיות. הרשם רשאי ליישב את הסכסוך בעצמו או להעבירו לבורר אחר שיבחר. הרשם רשאי להעביר בורר מתפקידו וכן להפחית שכר או הוצאות שיקבע הבורר. הרשם משמש גם כבעל הסמכות לאישור פסקי בוררות הנוגעים לעסקי האגודה השיתופית.

לסיכום, לרשם האגודות השיתופיות סמכויות רבות ונרחבות, אשר רק מקצתן צוינו לעיל. חלק מסמכויות הרשם נקבעו בחוק ובתקנות וחלקן נקבעו בפסיקה.

טרם פניה לרשם האגודות השיתופיות בעת מחלוקת ו/או סכסוך מול האגודה ו/או מול אורגן של האגודה ו/או מול חבר/ים באגודה, יש להיוועץ עם עו"ד הבקיא בדיני אגודות שיתופיות הן לגבי הערכאה המוסמכת (בית המשפט/בורר/רשם) והן לגבי הדרך הנכונה לנהל את ההליך המשפטי.

מאמר זה נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116