פגמים צורניים בצוואה

חוק הירושה, התשכ"ה – 1965  (להלן: "חוק הירושה") קובע מספר דרכים לעשיית צוואה : בכתב, בפני עדים, בפני רשות ובעל פה (סעיפים 19, 20, 22 ו-23 לחוק הירושה). לגבי כל אחת מהדרכים קובע החוק דרישות צורניות אשר בהתקיימן ניתן להכיר במסמך או בדברים, כצוואה.
מה קורה כאשר הצוואה פגומה? מה המצב המשפטי כאשר נפלו בצוואה פגמים צורניים ו/או פורמאליים? האם הצוואה תתבטל ועיזבון המנוח יחולק בין היורשים החוקיים בהתאם להוראות חוק הירושה, או שמה ניתן יהיה להתגבר על הפגמים ולקיים את רצון המצווה כפי שבא לידי ביטוי בצוואה?
חוק הירושה מאפשר קבלת פגמים פורמאליים אשר נפלו בזמן עריכת הצוואה, כך שרצון המצווה יקוים, והצוואה תיוותר בתוקפה.
בתי המשפט ומלומדים רבים קבעו לא אחת, כי הדרישות הצורניות אינן מטרה בפני עצמן, אלא אמצעי שנועד להבטיח כי המסמך או הדיבור אכן מבטא את רצונו החופשי והאמיתי של האדם לצוות על רכושו לאחר מותו.
ראו: ש' שילה "פירוש לחוק הירושה, התשכ"ה–1965" (כרך א'), עמ' 227-244.
סעיף 25 (א) לחוק הירושה קובע כדלקמן:
"התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור".
המחוקק נתן לבית המשפט שיקול דעת להתגבר על פגמים וחסרים מסוימים הקשורים לדרישות הצורניות של הצוואה, ובלבד שאין לבית המשפט ספק באשר לאמיתותה של הצוואה.
בסעיף 25 (ב) לחוק הירושה, המחוקק פירט מה הם מרכיבי היסוד בצוואה, לפי סוגי הצוואה השונים, אשר בהיעדרם אין לקיים את הצוואה, ולבית המשפט אין סמכות להורות אחרת.
(1) בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 – הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;
(2) בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;
(3) בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;
(4) בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.
המחוקק עיגן בסעיף 25 לחוק הירושה את העיקרון שנקבע בפסיקה, ולפיו קיימים בכל סוג של צוואה מרכיבי יסוד, אשר אין בית המשפט רשאי להתגבר על העדרם, שכן בהעדרם כלל לא ניתן לראות במסמך או בדיבור משום צוואה. כך, למשל, לא ניתן להכיר בצוואה בעדים בהעדרם של עדים, ולא ניתן להכיר בצוואה בכתב יד אם אין היא כתובה כולה בכתב ידו של המצווה.
ראו: הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 11) (קיום צוואה על אף חסר בצורתה), התשס"ד – 2003 .
ראוי לציין, כי בחלק ניכר של מדינות ה-common law נחקקו סעיפי חוק המאפשרים לבית המשפט לאשר צוואה על אף פגם או חסר בדרישות הצורניות הקבועות לגביה בחוק, אם שוכנע כי היא משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה;
ראו: דוח שהוכן במדינת אלברטה, קנדה, המצוי באתר www.law.ualberta.ca/alri).
לסיכום האמור לעיל, צוואה פגומה אינה פסולה בהכרח, ולבית המשפט קיימת סמכות, במקרים מסוימים, להורות על קיום הצוואה אף אם נפל בה פגם צורני ו/או פגם בכשרות העדים וכיו"ב.
טרם הגשת התנגדות לצו קיום צוואה, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום דיני ירושות וצוואות אשר הנו בעל ניסיון וידע בסוגיות המורכבות הנובעות מעצם עריכתן של צוואות, ובפגמים אשר נפלו בעת עריכת הצוואות, על מנת שהוא יוכל לכוון אתכם בדבר תקיפת אותה צוואה או לדאוג שאותה צוואה אכן תמומש חרף הפגם הצורני שנפל בה.
נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116