חייב מוגבל באמצעים או פשיטת רגל – במה לבחור?

אנשים נורמטיביים רבים נקלעים בתקופות שונות בחייהם למצב בו הנם נדרשים לשלם סכומי כסף אשר אין בידם לשלם. ישנם אנשים שיכולת ההשתכרות שלהם נפגעה כתוצאה ממחלה או ממות בן משפחה, ישנם אחרים שקיבלן פסק דין כספי שאין ביכולתם לשלם וישנם אנשים שנפלו לתרגיל 'עוקץ' של חברות או אנשים פרטיים.

אנשים אלו (להלן: "החייבים") אשר נקלעים לחובות שאין ביכולתם להחזיר, עומדים בפני שני הליכים  אפשריים: בקשת חייב להכריז עליו כעל  פושט רגל  ובקשת חייב להכריז עליו כעל חייב מוגבל באמצעים.
במאמר זה נפרט את ההבדלים, היתרונות והחסרונות העיקריים של כל אחד מהליכים אלו.
 
מהו הליך פשיטת רגל?
הליך פשיטת רגל, בתמצית, הנו הליך משפטי המתנהל בבית המשפט המחוזי, ובמסגרתו מתבררים היקף נכסיו, רכושו ומקורות הכנסתו של החייב אל מול היקף חובותיו (חובות שאושרו ע"י הנאמן).
בשלב ראשון, החייב מבקש מבית המשפט ליתן צו לכינוס לנכסיו שמשמעו, כאמור לעיל, בדיקת נכסי החייב, הכנסתיו והוצאותיו.
לאחר שהכונס הרשמי בוחן את היקף נכסיו וחובותיו של החייב ומחווה דעתו בפני בית המשפט כי אין התנגדות מבחינתו לתת צו כינוס בעניין החייב, נותן בית המשפט את צו הכינוס.
החל מיום קבלת צו הכינוס, חובות החייב בהליכי ההוצאה לפועל מעוכבים, והנושים אינם רשאים לפעול עוד כנגדו, אלא במסגרת תיק הכינוס.
בהליך פשיטת רגל קיימת חשיבות עצומה לתום ליבו של החייב – הן במהלך יצירת החובות והן באופן ניהול ההליך.  ניהול ההליך שלא בתום לב ו/או  ככל ובית המשפט יתרשם, כי חובות החייב נוצרו שלא בתום לב, עלול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל.
מטרת הליך פשיטת הרגל הנה לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו, ולתת לו הזדמנות לצאת לדרך חדשה ונקייה מחובות העבר.
לא יאוחר משנה מיום מתן צו הכינוס, מתקיים דיון בנוכחות החייב, נציג הכונס הרשמי והמנהל המיוחד שמונה לעניין, במידה שמונה, ובדיון זה בוחן בית המשפט את התנהלות החייב (ע"פ המידע מהכונס ומהמנהל המיוחד) ובמידה והוא עומד בתנאים הנדרשים, מכריז עליו בית המשפט כפושט רגל.
הליך פשיטת רגל מסתיים בהצלחה בקבלת הפטר לחייב.  הפטר כזה יכול להינתן בתוך מספר שנים לאחר הכרזת החייב כפושט רגל.
חשוב להדגיש, כי ההפטר ניתן רק בגין אותם חובות שנצברו טרם מתן צו הכינוס, ויש להיזהר מלצבור חובות נוספים אשר ההפטר לא יחול עליהם ולא יועיל לחייב בכל הנוגע אליהם.
מי הוא חייב מוגבל באמצעים?
חייב מוגבל באמצעים הנו חייב שאפשרויותיו הכספיות מוגבלות ביחס לחובות התלויים ועומדים כנגדו בהוצאה לפועל, והוא אינו מסוגל לפרוע את כלל חובותיו תוך פרק הזמן המרבי שהדין מקציב.
חייב יוכל לבקש להיות מוכרז כחייב מוגבל אמצעים, במצב והוא הגיש בקשה לצו תשלומים,ופריסת התשלומים היא לתקופה יותר ארוכה מאשר תקופת הזמן המרבית ע"פ דין (4 שנים).
עם הגשת הבקשה להכרזת החייב כמוגבל באמצעים יקבע ראש ההוצאה לפועל מהוהסכום החודשי שעל החייב לשלם לנושיו. סכום זה ייקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב כפי שהיא מוצגת בשאלון ובתצהיר החייבשמוגשים יחד עם הבקשה.
בשלב שני, תיערך חקירת יכולת לחייב בנוכחות הזוכה או עורך דיןמטעמו אשר יהיה רשאי לחקור את החייב כדי לנסות להוכיח שהוא מסוגל לשלם מעבר לטענתובבקשה שהגיש.
עם ההכרזה על החייב כחייב מוגבל באמצעים,  כל תיקי ההוצאה לפועל כנגדו יאוחדו, ויוטלו עליו הגבלות שונות כדוגמת צו עיכוב יציאה מן הארץ, חשבון בנק מוגבל, איסור שימוש בכרטיסי אשראי ובהמחאות וכיו"ב.
הכרזה על חייב, כחייב מוגבל באמצעים מגבילה את אפשרות הנושים לפעול כנגד החייב, ומזכה את החייב בשקט ושלווה אשר יאפשרו לו לנהל את חייו באופן סדיר וסביר בכפוף למגבלות שהוטלו עליו.
המשותף להליך פשיטת רגל ולחייב מוגבל באמצעים
·          הן בהליך פשיטת הרגל והן בהליך חייב מוגבל באמצעים מעוכבים הליכי הגביה בהוצאה לפועל כנגדהחייב.
·          בשני ההליכים, נקבעים לחייב צו תשלומים חודשיים שעליו לשלם במועד מידי חודש בחודשו, כל זאת לאחר הליכי חקירה ובירור שנערכים לו על ידי רשם ההוצאה לפועל או כונס הנכסים הרשמי, לפי העניין.
·          ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב.
·          החייב מוכרז כלקוח מוגבל מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסויי (חשבונותיו הופכים מוגבלים).
·          החייב מנוע מלהשתמש בכרטיסי אשראי ו/או מלמשוך שיקים.
·          נאסר על החייב להקים חברה ו/או להיות בעל עניין בחברה ללא אישור מיוחד של ראש ההוצל"פ/בית המשפט, לפי העניין.
·          שמו של החייב יופיע ברשימת המוגבלים באמצעים או רשימת פושטי הרגל/רשומות עיתונות, לפי העניין, הפתוחה לעיון הציבור ומזהירה אותו מלנהל עסקים עם החייב.
·          נאסר על החייב להגיע להסדר ו/או לשלם לאחד הנושים תוך העדפתו על נושיו האחרים.
היתרונות המרכזיים בפניה להליכי פשיטת רגל
·          היתרון המרכזי של הליך פשיטת הרגל על פני חייב מוגבל באמצעים הנו, שפושט הרגל רואה את 'האור בקצה המנהרה'.
פושט הרגל, המצוי בהליך מספר שנים, יכול לקבל הפטר מבית המשפט המחוזי, לפיו יופטר מכל החובות שהותיר אחריו בטרם כניסתו להליך פשיטת הרגל.
הליך פשיטת רגל, בניגוד להליכים במסגרת תיק ההוצאה לפועל, מאפשר לחייב, עלפי דין, לבקש בשלב מסוים הפטר לחובותיו ובכך לפתוח דף חדש בחייו.
כיום ההנחיותבכונס הרשמי, המלווה את ההליך, נוטות לכיוון מתן הפטר כבר לאחר כארבע-חמש שנותפשיטת רגל, כאשר כל מקרה נבדק לגופו.
·          בהליך פשיטת רגל, ביום קבלת צו כינוס נכסי החייב, חובו של החייב 'מוקפא' ואינו נושא יותר הפרשי ריבית והצמדה (אלא בנסיבות חריגות ולפי החלטת הנאמן). בהליכי הוצל"פ מנגד, חובות החייב ממשיכים לשאת הפרשי הצמדה וריבית (לעיתים גם ריבית גבוהה – חריגה).
החייב, בהליכי הוצאה לפועל, 'מנציח' את חובו. החייב לא יוכל לפרוע את החוב במהלך חייו, והוא אינו משתחרר מחובותיו גם עם פרישתו לגמלאות.
·          בהליך פשיטת רגל ממונה לחייב מנהל מיוחד/נאמן על נכסיו, ותפקידו לבדוק את תביעות החוב שהוגשו כנגד החייב.
הנאמן רשאי, לאחר שישמע את עמדות הנושים והחייב, להתערב אף בממצאי פסק דין חלוט ו/או לקבוע עמדתו בעניין גובה חובו של החייב לנושים ו/או בעניין טענות החייב על פירעון החוב ו/או חלקו.
היתרונות המרכזיים בפניה להליכי הוצאה לפועל
·          חייב מוגבל באמצעים יכול לשנות דעתו, בכל עת, ולבקש לבטל את ההכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים.
·          חייב מוגבל באמצעים אינו נתון למעקב ולביקורת אחר פעילויותיו הכלכליות.
לעומת זאת, בהליך פשיטת רגל ממנים לחייב מנהל מיוחד/נאמן אשר מופקד על מעקב אחר פעילויותיו הכלכליות של פושט הרגל.
הפיקוח על החייב בהליך פשיטת רגל הינו קפדני ביותר, כך שאם למשל החייב צובר חובות נוספים ו/או עושה שימוש לרעה בהליך – בתי המשפט יטו להורות על ביטול הכרזת החייב כפושט רגל.
הנאמן רשאי לעשות שימוש בצווי הבאה ולנקוט באמצעי חקירה שונים בכל הקשור לנכסיו של פושט הרגל.
הנאמן בפשיטת רגל רשאי לבטל עסקאות ו/או העברות ו/או הענקות של נכסי ו/או זכויות החייב שנעשו גם לפני תחילת ההליך. כך למשל הנאמן רשאי לבטל הענקת דירה שהעביר החייב לקרובו אפילו עד 10 שנים לאחר מכן.
·          הליך פשיטת רגל הנו הליך יקר ובעל עלות גבוהה. טרם פתיחת ההליך, על החייב לשלם אגרה לכונס הנכסים הרשמי במזומן ובתשלום אחד בסך של 2,588 ₪ .
בנוסף לכך, שכר הטרחה המשולם לעורך הדין הינו גבוה, לאור העובדה שמדובר בהליך האורך שנים, ואשר מצריך ייצוג פושט הרגל באסיפות נושים, בחקירות יכולת אצל המנהל המיוחד/נאמן ובדיונים בבתי המשפט.
מנגד, הליכי הוצאה לפועל הכרזה על חייב מוגבל באמצעים הנה זולה משמעותית ביחס להליך פשיטת רגל ואינה מצריכה תשלום אגרה, וגם התשלום לעורך הדין הנו מופחת באופן ניכר.
סיכום
בפני חייב אשר נקלע לתסבוכת כלכלית ועומדים כנגדו חובות רבים אשר אין ביכולתו לפרוע, עולה השאלה האם לבקש מראש ההוצאה לפועל להכריז עליוכחייב מוגבל באמצעים, או לפנות לבית המשפט המחוזי על מנת שיכריז עליו פושט רגל.
חייבים רבים נמנעים מלפנות להליכי פשיטת רגל מסיבות לא ענייניות או על בסיס מידע מוטעה.  הימנעות זו גוזרת על החייב להנציח את חובו ואת מעמדו כחייב מוגבל באמצעים, וכל ההגבלות שהוטלו על החייב, ימשיכו לחול עליו, לצמיתות.
רבים מהחייבים אינם פונים להליכי פשיטת רגל מחמת "בושה" בלהשתייך לקבוצה זו. אולם, כיום אין כל הצדקה לחשש מפני הבושה שבהליך פשיטת רגל, שהרי ממילא בשני ההליכים שמו של החייב מתפרסם בפומבי, ובשני ההליכים חלות הגבלות דומות.
במאמר זה מנינו את היתרונות והחסרונות שבכל הליך, ואולם, אסור לשכוח, כי חייב בהליך פשיטת רגל יוכל לזכות לפתוח דף חדש בחייו ללא חובות מהעבר, לעומת מצב בו חייב מוגבל באמצעים ישלם כל חייו, מבלי כל יכולת ממשית להמשיך בשגרת חייו ולצבור רכוש.

טרם הפנייה להליכי פשיטת רגל, חשוב להתייעץ עם עו"ד בקיא בתחום ההוצאה לפועל ופשיטות רגל.  עורך הדין יבחן את הנתונים האישיים שלך ועל סמך כל המידע, ידע לייעץ לך האם כדאי ונכון לך לפנות להליכי פשיטת רגל ולחילופין, יכול לכוון אותך לפתרון אחר.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116