מוטב בקופת גמל או יורש עפ"י צוואה- מי גובר?!

עם כניסתנו למקום עבודה חדש הננו חותמים על מסמכים שונים, ובין היתר, הננו קובעים מוטבים בקופת קצבה או קופת תגמולים, ומוטבים אלו הם שיירשו את הכספים שבקופת התגמולים לאחר פטירתנו (הדבר נכון גם לעצמאי שמפריש לקופת גמל מיוזמתו/ בעצמו).

במהלך השנים, הננו עוברים תהפוכות רבות: מתחתנים, מולידים ילדים, לעיתים מתגרשים ואף מתחתנים מחדש, ובדרך כלל איננו מעדכנים את המוטבים.

כאשר הננו עורכים צוואה, הננו סמוכים ובטוחים, כי הצוואה היא הדרך הטובה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצוננו.

נשאלת השאלה, מה קורה כאשר רצונו של המוריש בצוואה מתנגש ברצונו בקביעת מוטבים בקופת הגמל?! מה קורה כאשר היורש עפ"י צוואה אינו המוטב בקופת הגמל או בביטוח חיים וכיוצ"ב?!

הכלל אומר, שהמוריש יכול לצוות בצוואתו הוראות אשר יחולו אך ורק על נכסי עיזבון שהוראות חוק הירושה תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה") חלות עליהם, כאשר לצד זה עשוי המוריש להשאיר נכסים שדרך העברתם לאחר מותו לאחרים מוסדרת בחוקים אחרים או בתקנונים והוראות שונות ואשר חוק הירושה אינו חל לגביהן.

סעיף 147 לחוק הירושה קובע, כי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

היינו, הוראה בחוזה ביטוחי הינה הוראה לטובת צד שלישי והמוטב זכאי לכספים לא מכוח היותו יורש אלא מכוח היותו מוטב מטעם הנפטר, ומשמעות הדבר היא שבחלוקה של הירושה על פי דין או על פי צוואה אין כספים אלה נכללים בין הרכוש המתחלק בין היורשים, וכי במידה ואין זהות בין היורשים למוטבים, הכספים שהותיר אדם בקופת גמל או בביטוח חיים או בקרן השתלמות ישולמו למוטבים ולא ליורשים.

(ראו: ע"א 293/72 פילוסוף נ' "תעוז" קופת תמלוגים לשכירים בע"מ, פ"ד כ"ז (2) 540, וכן, שמואל שילה, פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965, חלק שלישי, עמ' 407).

קיימים מספר חוקים הקובעים במפורש, כי המוטב גובר על פני היורש.

  • סעיף 5(ג) לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963, קובע, כי לא יראו פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר כחלק מן העיזבון.
  • סעיף 7 לחוק הגנת השכר, תשי"ח – 1958, קובע כי שכר העבודה, אשר טרם שולם לעובד שנפטר, ישולם לידי מי שהעובד הורה לעניין זה, למרות הנאמר בדיני הירושה.

להלכה נקבע, כי הסדרי הפנסיה קבועים מראש, בחוק או בהסכם קיבוצי והם אינם נתונים לקביעתו ולבחירתו הפרטנית של כל אחד. המוריש אינו יכול להורות בצוואתו הוראות אשר קובעות מי זכאי לפנסיה.

ישנה אי התאמה בין הסדרי הפנסיה לבין הוראות חוק הירושה. למשל, לפי חוק הירושה יורשים את המנוח ילדיו ובן זוגו, ואם אין לו ילדים יורשים אותו אחיו ואחיותיו. לעומת זאת, סעיף 4 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), תש"ל – 1970, קובע כי השאירים הזכאים לגמלת פנסיה הם בן הזוג, הילד, ההורה של המנוח או כל בן משפחה אחר אשר היה תלוי במנוח. המצווה לא יכול להרחיב בצוואתו את היקף הזכאים ולקבוע זכאים נוספים.

כמו-כן אין ביכולתו של המנוח לקבוע בצוואה מי הם הזכאים לכספים המגיעים לשאיריו כפיצויי פיטורין, ואין ביכולתו לקבוע בצוואה מי הם הזכאים לפנסיה.

הסדר שונה חל על קופות הגמל כאשר המוריש, בעודו בחיים, קובע על ידי הוראה לקופת הגמל מי יקבל את הכספים לאחר מותו. באפשרות המצווה לשלוח בחייו את הצוואה לקופות אלו, ואז יכול לקבוע בצוואתו הוראות שתחולנה על הכספים בקופות הגמל. אם עשה כן, הצוואה תהווה הודעה לקופות מי הם המוטבים. (ראו: סעיף 36(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973).

במידה והמצווה, בעודו בחיים, לא שלח את צוואתו לקופת הגמל, היורשים או הנהנים על פי הצוואה לא יוכלו לעשות זאת במקומו לאחר מותו.

הצוואה, כשלעצמה, אינה משנה את ההוראות שנתן המוריש בחייו ואינה משפיעה על האמור בקופות הגמל. (ראו לעניין זה ע"א 5027/90  ד"ר מילשטיין נ' אקוה).

היינו, במקרים רבים, בן/בת הזוג לשעבר יורשים את כל כספי קופת התגמולים של המוריש בהיותם רשומים כמוטבים (עוד מתקופת נישואי הצדדים) בעוד ילדי המוריש ובן/בת הזוג החדשים אינם זכאים למאומה.

לסיום, עם עריכת הצוואה או שינוי הצוואה, נא וודאו כי עותק מצוואתכם העדכנית ישלח לכל קופות הגמל ו/או הביטוחים הרלוונטיים כדי להבטיח כי עיזבונכם יחולק ליורשים ה"אמיתיים".

לפני עריכת צוואה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום הצוואות והירושות, אשר יידע לנסח את הצוואה כך שתתאים מחד, לרצונותיו של המצווה, ומאידך, תחסוך ליורשים ממון רב לצד עגמת נפש רבה לאחר פטירת המצווה.

נערך ונכתב ע"י עוה"ד טלי שזיפי–מאיה ורגב אלקיים  ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים שזיפי-מאיה ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116