שימוש לתעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים – החלטה 1265

החלטה 1265 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל") מיום 29.10.12, מהווה תיקון החלטת מועצה מס' 1101, ועניינה, הסדרת השימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה/המשק חקלאי.

נקודת המוצא היא, כי המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית ימוקם בחלקת המגורים בלבד, וכי המנהל לא יאשר הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרה זו בשטח שהוא מחוץ לחלקת המגורים.

יחד עם זאת, המנהל מודע למציאות הקיימת בחלק מהמשקים החקלאיים בהם שטח חלקת המגורים אינו מאפשר הקמת מבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית בתוכו, ועל כן נקבע בהחלטה, כי המנהל יסכים לאשר שימוש לפעילות לא חקלאית (להלן: "פל"ח") בשטח חלקה א' שמחוץ לחלקת המגורים בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה או היתר תקף לשימוש חורג, ובהתקיים אחד המקרים הבאים:

  • במקרה בו אין אפשרות פיסית למקם את המבנה המיועד לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים, כאשר חלקת המגורים היא בשטח של עד 1.5  דונם, ניתן יהיה לאשר עסקה להקמת מבנה פל"ח חדש בהיקף של עד 500 מ"ר מחוץ לחלקת המגורים.

יצוין, כי במקרה זה נדרשת חוות דעת תכנונית  הקובעת כי בהתחשב בכך שנבנו או שייבנו בחלקת המגורים שתי יחידות דיור, לא ניתן לקיים בה פל"ח.

  • במקרה בו קיים כבר מבנה המיועד לפל"ח מחוץ לחלקת המגורים, ובוצעה לגביו בעבר עסקה מהוונת, ניתן לקבל אישור להרחבת המבנה בכפוף לכך שתוספת השטח המבוקשת לא תעלה על % 100 מהשטח הבנוי של העסקה המקורית וסך שטח הפל"ח לא יעלה על 500 מ"ר.
  • במקרה בו קיים כבר מבנה פל"ח מחוץ לחלקת המגורים והמינהל אישר לגביו שימוש חורג בעבר, ניתן לאשר הרשאת שימוש נוספת לתקופה של עד 5 שנים, ממועד האישור החדש, ובתנאי שתקופת ההרשאה לא תהא ארוכה יותר מהתקופה שאושרה ע"י מוסד התכנון, ובכל מקרה לא יותר מ-5 שנים.

תנאי נוסף לאישור הפל"ח במקרה זה הינו  התחייבות בעל הזכויות  כי בתום תקופת ההרשאה יפסיק את הפעילות הלא חקלאית במבנה שמחוץ לחלקת המגורים, אלא אם כן תאושר תכנית המאפשרת פעילות כאמור, תוך שינוי הייעוד לחלקת מגורים.

החלטה  מס' 1265 קבעה עוד, כי במקרים בהם אושרה בעבר ע"י המנהל תכנית פל"ח למבנה אשר שטחו גדול מ- 500 מ"ר, ואשר נמצא מחוץ לחלקת המגורים, המנהל לא ידרוש מבעל הזכויות במשק להרוס את מבנה הפל"ח או את חלקו.

תשלום דמי חכירה

בהתאם להחלטה זו, המנהל יאשר תעסוקה לא חקלאית בתנאי שבעל הזכויות במשק החקלאי ישלם למנהל דמי חכירה בסך של 91% משווי ערך הקרקע, כאשר המינהל יישא בתשלום היטל ההשבחה.

במקרים בהם חל היטל השבחה על בעל הזכויות במשק בשל התכנית המתירה פעילות לא חקלאית, ישולמו למנהל דמי חכירה בסך של 46% משווי ערך הקרקע.

בכל הנוגע לתשלום דמי החכירה  כמפורט לעיל, לא יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית, למעט בתשלום דמי חכירה מהוונים עבור מבני קיט כפרי.

הסדרת חובות עבר בגין שימושים חורגים

אישור פעילות לא חקלאית כאמור בהחלטה מותנית בכך שבעל הזכויות במשק החקלאי יסדיר את חובות העבר כלפי המנהל בגין שימושים חורגים וכן יסדיר את כל השימושים החורגים בנחלה.

החלטה 1265 קובעת, כי בעל זכויות במשק חקלאי אשר יבקש להסדיר את השימושים לתעסוקה לא חקלאית במשק ישלם למנהל תשלום בגובה 5% משווי הקרקע ששימשה לתעסוקה לא חקלאית ללא אישור בגין כל שנה בה נעשה שימוש כאמור ללא ששולמה עבורו התמורה למינהל .

המנהל מעוניין בהסדרה מהירה של השימושים לתעסוקה לא חקלאית במשק, ועל כן קבע, כי בעל זכויות במשק חקלאי אשר ימהר ויסדיר את השימושים הלא מוסדרים בנחלה בהתאם לאמור בהחלטה זו בתוך שנתיים ממועד אישור ההחלטה (היינו מיום 29.10.12) ישלם דמי שימוש בגין חובות העבר ועד למועד אישור ההחלטה בגובה 5% מערך הקרקע לתקופה של 4 שנים בלבד (סה"כ 20%), וממועד אישור ההחלטה ועד למועד הסדרת השימוש סך של 5% לכל שנה.

סיכום

החלטה 1265 מסדירה את השימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה/המשק חקלאי, והיא נותנת מענה גם למשקים חקלאיים בהם שטח חלקת המגורים הנו עד 1.5 דונם.

חשיבות ההחלטה הנה, בין היתר, בקביעת מדיניות מקלה עם בעלי המשקים החקלאיים, וניסיונה ליתן פתרונות מעשיים לבעלי הזכויות במשקים חקלאיים מסוגים וגדלים שונים.

על אף האמור לעיל, נכון למועד כתיבת המאמר, טרם נערכו ע"י המנהל הוראות המעבר על-מנת שניתן יהיה ליישם את הוראות החלטה 1265.

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116