Search results for 'משק חקלאי'

מכירת זכויות במשק חקלאי בצפון הארץ

בעל זכויות במשק חקלאי בצפון הארץ הלך לעולמו. אחד היורשים רכש מהיורשים האחרים את זכויותיהם במשק, והזכויות במשק נרשמו על שמו במלואן כנגד פיצוי היורשים האחרים. היורשים יוצגו על ידי עו"ד חיה שאבי ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.
קרא עוד »

נחתם הסכם לסיום המחלוקות בין יורשים ובין "הידועה בציבור" בעניין עזבון המוריש

זוגתו של מוריש בשנתיים שלפני פטירתו הייתה חתומה על הסכם ממון מול המוריש, וכן המוריש ערך צוואה התואמת את תוכן הסכם הממון. לאחר מות המוריש, דרשה זוגתו של המוריש זכויות בנכסי המוריש מכח היותה, כטענתה, הידועה בציבור של המוריש. לאחר מו"מ שארך תקופה ארוכה, הגיעו הצדדים להסכם פשרה ולפיו זוגתו של המוריש תקבל סכום כסף [...]
קרא עוד »

נרכש משק חקלאי במושב אשתאול

זוג תושבי ההרחבה במושב אשתאול ,רכשו משק חקלאי ביישובם בסך של 3,330,000 ₪ . הרוכשים ייוצגו ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחנוך רובין
קרא עוד »

ניתן פסק דין לפינוי אח ובני משפחתו מהמשק, תוך שנדחתה תביעתו לפיה על בית המשפט להצהיר כי הוא בעל הזכויות במשק.

בעל זכויות במשק חקלאי בשפלה רכש את הזכויות במשק מהוריו (בתחילה כבן ממשיך ובהמשך ברכישת הזכויות בכסף). אחד מהאחים התגורר במשק, בהסכמת בעל הזכויות במשק. האח שהתגורר במשק סירב לשלם את הוצאותיו, לרבות ארנונה, וכיו"ב. בעל הנחלה הגיש תביעה לפינוי האח מהמשק, ומגד, האח הגיש תביעה הצהרתית כי הוא בעל הזכויות של המשק, ולחילופין, תביעה [...]
קרא עוד »

שיקולי בית המשפט בקביעת הבן המוכן והמסוגל לקיים את המשק

על פי הדין, כאשר הולכים לעולמם בעלי זכויות במשק חקלאי, וככל ולא מונה בן ממשיך, הזכויות בנחלה יועברו לבן (או בת) של בעלי הזכויות, המוכן והמסוגל לקיים את המשק. סעיף 19 ג (3) לחוזה השכירות (משבצת דו-צדדי) {להלן: החוזה הדו צדדי"} קובע כדלקמן: "במקרה פטירתו של חבר האגודה, תחולנה ההוראות הבאות בדבר מסירת זכויות השימוש [...]
קרא עוד »

הוגשה תביעה לאכיפת הסכם לרכישת משק חקלאי

בשנת 2011 נכרת הסכם לרכישת משק חקלאי מאת יורשי המשק, ואף שולם חלק נכבד מתמורת המשק. המוכרים הפרו את ההסכם, ולא פעלו למסירת החזקה כמוסכם. בנוסף, האגודה החקלאית מערימה קשיים בדרכו של הקונה ואינה מוכנה לאשר את רכישת המשק על ידו. בגין כך, הוגשה תביעה לאכיפת הסכם המכר, וכן תביעה למתן צו לאגודה החקלאית ולמוסדות [...]
קרא עוד »

נחתמה מערכת הסכמים משפחתית להסדרת ירושת משק חקלאי

הורשת משק חקלאי הינה פעולה בעייתית מבחינה משפטית, ועל כן מתעוררים סכסוכים בעניין זה, חדשות לבקרים. על מנת למנוע מראש סכסוך משפחתי שעלול להתרחש לאחר פטירת ההורים, שהינם בעלי משק חקלאי באזור השרון, נחתמה מערכת הסכמים ומסמכים שנועדה להגן על רצון ההורים ולדאוג לאופן חלוקת המשק לאחר לכתם לעולמם. במסגרת זאת, נחתם הסכם בין ההורים [...]
קרא עוד »

העברת זכויות במשק חקלאי במסגרת הסדר משפחתי

הורים הותירו לילדיהם משק חקלאי במושב באזור המועצה האזורית מטה יהודה. במסגרת הסכם משפחתי הסתלקו כל האחים מחלקם בעיזבון לטובת אחד מהם, והסכימו כי הזכויות במשק תירשמנה על שמו. משרדנו טיפל בהעברת הזכויות מול רשות מקרקעי ישראל, האגודה החקלאית והסוכנות היהודית, וזאת בהתאם להסכמה המשפחתית. בני המשפחה יוצגו על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי [...]
קרא עוד »

הוגשה תביעה לזכויות במשק חקלאי ופיצוי האחים

הורים העבירו בחייהם ללא תמורה זכויות במשק לאחד מילדיהם, וזאת בשל חשש לעיקולים שיוטלו על המשק עקב הליכים משפטיים אשר התנהלו כנגדם. ההורים השאירו צוואה בה ציווכי מקבל המתנה יפצה את האחים וזאת מאחר והעברת הזכויות היתה "פיקטיבית" וכי הם (ההורים) בעלי הזכויות האמיתיים של המשק. האח המתגורר במשק סירב למלא אחר רצון ההורים, ועל [...]
קרא עוד »

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשאלת מי הבן המוכן והמסוגל לקיים את המשק

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע קבע מי "הבן הראוי" לקבלת משק חקלאי בדרום הארץ, וכן הורה על פיצוי האחים האחרים. החלטת בית המשפט לענייני משפחה ניתנה תוך התעלמות מראיות רבות ומכריעות, הן לעניין זהות הבן הראוי, והן לעניין היקף הפיצוי הנדרש, וכן תוך התעלמות מההלכות המשפטיות הרווחות בתחום. לאחר קבלת פסק הדין בבית המשפט [...]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116