Search results for 'בן ממשיך במשק חקלאי'

ניתן פסק דין לפינוי אח ובני משפחתו מהמשק, תוך שנדחתה תביעתו לפיה על בית המשפט להצהיר כי הוא בעל הזכויות במשק.

בעל זכויות במשק חקלאי בשפלה רכש את הזכויות במשק מהוריו (בתחילה כבן ממשיך ובהמשך ברכישת הזכויות בכסף). אחד מהאחים התגורר במשק, בהסכמת בעל הזכויות במשק. האח שהתגורר במשק סירב לשלם את הוצאותיו, לרבות ארנונה, וכיו"ב. בעל הנחלה הגיש תביעה לפינוי האח מהמשק, ומגד, האח הגיש תביעה הצהרתית כי הוא בעל הזכויות של המשק, ולחילופין, תביעה [...]
קרא עוד »

שיקולי בית המשפט בקביעת הבן המוכן והמסוגל לקיים את המשק

על פי הדין, כאשר הולכים לעולמם בעלי זכויות במשק חקלאי, וככל ולא מונה בן ממשיך, הזכויות בנחלה יועברו לבן (או בת) של בעלי הזכויות, המוכן והמסוגל לקיים את המשק. סעיף 19 ג (3) לחוזה השכירות (משבצת דו-צדדי) {להלן: החוזה הדו צדדי"} קובע כדלקמן: "במקרה פטירתו של חבר האגודה, תחולנה ההוראות הבאות בדבר מסירת זכויות השימוש [...]
קרא עוד »

העברת זכויות במשק חקלאי במסגרת ירושה

משרדנו מייצג בני משפחה בהעברת זכויות במשק חקלאי במושב גפן, במסגרת הסכם לחלוקת עיזבון בין בני המשפחה. האחים הסתלקו לטובת אחד מהם, אשר מונה עוד בחיי ההורים כבן ממשיך, אולם מינויו לא הושלם באישור הסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל.
קרא עוד »

חשיבות הסכם יחסי ממון לבעלי זכויות במשק חקלאי

אדם, מטבעו מעדיף שלא לחשוב על סיטואציות "רחוקות" ובלתי נעימות כפטירה וגירושין. ואולם, מרבית האנשים מתכוננים בדרך כזו או אחרת ל- 'יום פקודה' (פטירה/גירושין/פרידה). אנשים רוכשים פוליסות ביטוח חיים, פותחים תוכניות חיסכון, קרן פנסיה, כותבים צוואות וכו'. חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של "פירוק החבילה" (פטירה או גירושין/פרידה) נקבעת בהתאם להוראות חוק יחסי ממון [...]
קרא עוד »

החובה לנהוג בשוויון באגודה השיתופית

עיקרון השוויון הוא עקרון על בדין הישראלי, ובפרט בדיני האגודות השיתופיות, המבוססים על ערכי השוויון והשיתוף. אגודה שיתופית חייבת לנהוג בהגינות וללא משוא פנים כלפי כל חבריה. ביסוד הקמת האגודה השיתופית, עומדים עקרונות הקואופרציה הקיבוצית (שוויון,עזרה, ואחריות ההדדית) המבוססים על שוויון בין חברי האגודה וללא אפליה. ראו לעניין זה: ה"פ 362/03 רזון מיקי נ' בני [...]
קרא עוד »

פטור ממס שבח לבתי המגורים במכירת משק חקלאי

משק חקלאי נכנס להגדרת "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ולכן מכירתו חייבת במס שבח. במכירת משק חקלאי, מס השבח מחושב על פי שני פרמטרים. הראשון, התמורה בגין בית המגורים הבנוי במשק החקלאי, והשני, התמורה בגין יתרת סכום העסקה. בדומה למכירת בית מגורים במגזר העירוני, חוק מיסוי מקרקעין (סעיף 49 ב (1)) מאפשר [...]
קרא עוד »

בן ממשיך

בן ממשיך במשק חקלאי הנו הבן אשר מעבד את המשק יחד עם הוריו, בונה את ביתו בסמוך לבית הוריו, ולאחר פטירת ההורים הוא נהיה לבעל הזכויות במשק. למינוי הבן הממשיך, השלכות על התא המשפחתי (הורים ואחים) ועם השלמת המינוי נקבע למעשה, כי הבן הממשיך יירש את המשק בעוד יתר האחים "מנושלים" לכאורה מזכויות הוריהם במשק. [...]
קרא עוד »

דיני מושבים

משרדנו הנו משרד מוביל המתמחה במכלול העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות ולמושבים. משרדנו מתמחה הן בייצוג אגודות שיתופיות, הן בייצוג וועדים מקומיים והן בייצוג חברי אגודות חקלאיות. ייצוג אגודות שיתופיות וועדים מקומיים- משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף לאגודות שיתופיות ולוועדים מקומיים בנושאים הקשורים לפעילותם השוטפת, לרבות מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת, שינויים מבניים וארגוניים, שינויי תקנון, [...]
קרא עוד »

אגודות שיתופיות

משרדנו הנו משרד מוביל המתמחה במכלול העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות ולמושבים. משרדנו מתמחה הן בייצוג אגודות שיתופיות, הן בייצוג וועדים מקומיים והן בייצוג חברי אגודות חקלאיות. ייצוג אגודות שיתופיות וועדים מקומיים- משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף לאגודות שיתופיות ולוועדים מקומיים בנושאים הקשורים לפעילותם השוטפת, לרבות מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת, שינויים מבניים וארגוניים, שינויי תקנון, [...]
קרא עוד »

האם בת זוג שאינה רשומה באגודה החקלאית תירש את המשק החקלאי?

המקור המשפטי בשאלת עבירות זכויות ברי הרשות במשקים באגודה החקלאית, הינו הסכם המשבצת, אשר קובע את גדרה ואת גבולותיה של זכות בר הרשות. קיימים שני סוגים של הסכמים שמהם יונקים בעלי הזכויות במשקים החקלאיים את זכויותיהם, ובהם נקבעו כללים באשר להעברת הזכויות במשק ובאשר להורשת המשק החקלאי.    א.   ההסכם המשולש – חוזה שכירות (משבצת תלת צדדי) [...]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116