Search results for 'בן ממשיך במושב'

הושלם מינוי 'בן ממשיך' במושב צפרירים

רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית  אישרו מינוי בת ממשיכה במושב צפרירים. מינוי הבת הממשיכה נעשה כחלק מהסדר כולל בין יורשי בעלת הזכויות במשק (לרבות הסכם בין האחים, צוואה ועוד), דבר שאמור למנוע מלחמה בין היורשים במלאת ימי בעלת הזכויות במשק. הצדדים יוצגו ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'
קרא עוד »

העברת זכויות במשק חקלאי במסגרת ירושה

משרדנו מייצג בני משפחה בהעברת זכויות במשק חקלאי במושב גפן, במסגרת הסכם לחלוקת עיזבון בין בני המשפחה. האחים הסתלקו לטובת אחד מהם, אשר מונה עוד בחיי ההורים כבן ממשיך, אולם מינויו לא הושלם באישור הסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל.
קרא עוד »

פסק דין: הבן הממשיך יקבל את המשק

בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן אישר הסכם פשרה בין האחים ולפיו הבן הממשיך יקבל את המשק החקלאי במושב במרכז הארץ, תוך פיצוי חלקי של אחיו. הבן הממשיך יוצג על ידי עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'
קרא עוד »

בן ממשיך

בן ממשיך במשק חקלאי הנו הבן אשר מעבד את המשק יחד עם הוריו, בונה את ביתו בסמוך לבית הוריו, ולאחר פטירת ההורים הוא נהיה לבעל הזכויות במשק. למינוי הבן הממשיך, השלכות על התא המשפחתי (הורים ואחים) ועם השלמת המינוי נקבע למעשה, כי הבן הממשיך יירש את המשק בעוד יתר האחים "מנושלים" לכאורה מזכויות הוריהם במשק. [...]
קרא עוד »

דיני מושבים

משרדנו הנו משרד מוביל המתמחה במכלול העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות ולמושבים. משרדנו מתמחה הן בייצוג אגודות שיתופיות, הן בייצוג וועדים מקומיים והן בייצוג חברי אגודות חקלאיות. ייצוג אגודות שיתופיות וועדים מקומיים- משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף לאגודות שיתופיות ולוועדים מקומיים בנושאים הקשורים לפעילותם השוטפת, לרבות מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת, שינויים מבניים וארגוניים, שינויי תקנון, [...]
קרא עוד »

אגודות שיתופיות

משרדנו הנו משרד מוביל המתמחה במכלול העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות ולמושבים. משרדנו מתמחה הן בייצוג אגודות שיתופיות, הן בייצוג וועדים מקומיים והן בייצוג חברי אגודות חקלאיות. ייצוג אגודות שיתופיות וועדים מקומיים- משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף לאגודות שיתופיות ולוועדים מקומיים בנושאים הקשורים לפעילותם השוטפת, לרבות מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת, שינויים מבניים וארגוניים, שינויי תקנון, [...]
קרא עוד »

האם בת זוג שאינה רשומה באגודה החקלאית תירש את המשק החקלאי?

המקור המשפטי בשאלת עבירות זכויות ברי הרשות במשקים באגודה החקלאית, הינו הסכם המשבצת, אשר קובע את גדרה ואת גבולותיה של זכות בר הרשות. קיימים שני סוגים של הסכמים שמהם יונקים בעלי הזכויות במשקים החקלאיים את זכויותיהם, ובהם נקבעו כללים באשר להעברת הזכויות במשק ובאשר להורשת המשק החקלאי.    א.   ההסכם המשולש – חוזה שכירות (משבצת תלת צדדי) [...]
קרא עוד »

הוגשה תביעה לקבלת מלוא הזכויות במשק מתוקף מינוי בן ממשיך משנת 1972 שלא במושב עובדים

תושב מושב במרכז הארץ מונה ל'בן ממשיך' בשנת 1972 באגודה המסווגת כאגודה חקלאית ולא כמושב עובדים. הבן הממשיך טוען כי יש להעביר אליו את מלוא הזכויות במשק מכוח היותו בן ממשיך, וכי תקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות (הקובעת כי בן ממשיך קיים רק במושבי עובדים) אינה חלה עליו  מאחר ומינויו כ'בן ממשיך' נעשה לפני תיקון תקנות האגודות [...]
קרא עוד »

מינוי בן ממשיך אינו אפשרי במושב המוגדר ככפר שיתופי או כאגודה חקלאית

מוסד הבן הממשיך הוא מוסד שהתפתח במשקים חקלאיים ומוגדר בסעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות תשל"ג – 1973 כ: "בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה [...]
קרא עוד »

מונית לבן ממשיך? – בדוק סיום הליכי הרישום כל עוד הוריך בחיים

הזכויות במשקים חקלאיים, ברבים מן המושבים מוסדרות, במסגרת של חוזה שכירות (משבצת תלת-צדדי) {להלן: "החוזה המשולש"}, כאשר הצדדים לחוזה הנם מנהל מקרקעי ישראל (הבעלים של המקרקעין), הסוכנות היהודית (הגוף המיישב מטעם המנהל) והאגודה החקלאית במושב. החוזה המשולש מתחדש אחת לשלוש שנים ומסדיר את היחסים בין הצדדים לו, ובין היתר קובע, כי זכויות המתיישבים במשקים הנן [...]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116