שינוי תקנון הקיבוץ

תקנון הקיבוץ (תקנון האגודה השיתופית החקלאית) מהווה למעשה חוזה  המגדיר באופן מפורט את מערכת היחסים בין חברי האגודה לבין האגודה, ואת הקשר בין חבר אגודה למשנהו.

בין היתר, מסדיר תקנון הקיבוץ את זכויות וחובות הקיבוץ וחבריו.

התקנון הוא חוזה סטטוטורי המוחל אוטומטית מכוח החוק על כל חברי הקיבוץ.

תקנון הקיבוץ נרשם ומאושר ע"י רשם האגודות השיתופיות, והוא פתוח לעיונו של  

ככלל, אין תקנון אחד ויחיד לכלל הקיבוצים ואין חובה לקיומו של תקנון בנוסח מסוים, אולם בפועל, ניסחו התנועות הקיבוציות תקנון אחיד, אשר אומץ על ידי מרבית הקיבוצים באמצעות הצבעת חברי הקיבוץ באסיפת החברים, תוך התאמת פרטי התקנון לקיבוץ הספציפי.

שינוי תקנון הקיבוץ מחייב פרוצדורה מיוחדת הקבועה הן בתקנון הקיבוץ והן בתקנות האגודות השיתופיות (יסוד) תשל"ו – 1976

סעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות (יסוד) קובע כדלקמן:

 תיקון תקנות האגודה

 

(א) אגודה רשאית לתקן את תקנותיה.

(ב) תיקון התקנות יהא על פי החלטה שנתקבלה באסיפה כללית לפי התנאים שלהלן:

(1) נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית הראשונה;

(2) הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר;

(3) בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית נדחית – צוין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו.

(ג) אישר הרשם מראש ובכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשה לו מאת הועד, יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תאריך אישור הרשם, אולם אם האסיפה הכללית תכניס שינויים בהצעת התיקון שאישר הרשם כאמור, יהא דרוש לקבלתה רוב של שלושה רבעים מהקולות שניתנו בהצבעה.

(ד) בקשה לרישום תיקון לתקנות תיחתם בידי שניים מחברי הועד או, בהסכמת הרשם אם ראה טעם מיוחד לכך, בידי היושב ראש והמזכיר שלהאסיפה הכללית, והיא תומצא לרשם או לאגודה שבאמצעותה יש להעביראת הבקשה לרשם לפי תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), תשל"ז1976-, לפי הענין, תוך מאה ושמונים יום מיום קבלתהחלטת האסיפה הכללית בדבר התיקון בתקנות ויצורפו לה מסמכים אלה:

(1) תצהיר חתום בידי מגישי הבקשה שבו נאמר כי קויימו הוראות תקנות-משנה (ב) או (ג), לפי הענין, והוראות תקנות האגודה לגבי קבלת החלטה בדבר תיקון התקנות;

(2) נוסח ההחלטה של האסיפה הכללית בדבר תיקון התקנות כשהוא חתום בידי מגישי הבקשה;

(3) נוסח התיקון המבוקש בתקנות האגודה, מודפס בצורת טבלה המראה את התקנה המקורית ואת התקנה המתוקנת.

(ה) אם לא נקבע אחרת באסיפה הכללית יהיו מגישי הבקשה האמורה בתקנת-משנה (ד), או מי שהם מינוהו לכך בכתב, רשאים על פי דרישת הרשם להכניס בנוסח התיקון לתקנות האגודה שינויי נוסח וסגנון שאינם משנים את מהות הענין.

 היינו, שינוי התקנון מצריך, בדרך כלל, קבלת התיקון ברוב של לפחות 3/4 מהמצביעים, בהצבעה בה השתתפו לפחות 2/3 מחברי האגודה החקלאית.

הקיבוץ חייב לקבל החלטותיו בהתאם לקבוע בתקנון הקיבוץ, ואם יש בדעתו לשנות מהאמור בתקנון, עליו לפעול  בדרך הקבועה בדין לשינוי התקנון.

פרוצדורת שינוי התקנון הנה מורכבת, ואולם, כל החלטה בניגוד לתקנון הקיבוץ, במפורש או במשתמע, שלא נעשית על דרך של שינוי התקנון הקבועה בדין, הנה בלתי חוקית ובטלה.  

יחד עם זאת, נושאים רבים אינם נדונים לפרטיהם במסגרת התקנון, אלא בפורומים ו/או במנגנונים שהוסמכו לכך ע"פ הדין ו/או התקנון, והחלטות שמתקבלות בעניינים מחייבות מבחינה משפטית את הקיבוץ ואת כלל החברים, גם אם אותם חברים התנגדו לקבלתן.

לסיום, ככל והתקבלה החלטה בקיבוץ אשר פוגעת בזכויותיך, עליך לברר האם ההחלטה נתקבלה כדין, ובמידת הצורך הנך רשאי לפנות לרשם האגודות השיתופיות בבקשה שיורה על ביטול ההחלטה.

  

נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

 

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116