השריפה ביערות הכרמל -זכאות לפיצוי

השריפה שהשתוללה ביערות הכרמל מהווה אסון במובנים רבים, ונדמה שהפגיעה הקשה ביותר הינה ברכוש הפרטי (זאת במישור הרכושי בלבד כמובן, הדיון במסגרת זו אינו מתייחס לפגיעות בגוף ובנפש).
לעומת הרכוש הציבורי, שיש לו "הורים" שייקחו אחריות על שיקומו, בעלי הנכסים הפרטיים שלא ביטחו את רכושם באופן עצמאי, אינם נהנים ממימון אוטומטי לצורך שיקומם. עם זאת, עומדות בפניהם מספר אופנים לקבלת סיוע מהמדינה, או לפחות לניסיון לקבלת סיוע…
אפשרות ראשונה, אם כי קלושה ביותר, מוסדרת בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961. חוק זה קובע זכאות לפיצוי מהמדינה בעבור נזקי מלחמה ונזקי בצורת. האפשרות השנייה, הדנה בנזקי בצורת, לא רלוונטית לעניינינו, אך המושג "נזקי מלחמה" דווקא עשוי להיות רלוונטי. מושג זה מוגדר בסעיף 35 לחוק בין היתר כ'נזקים שנגרמו לגופו של נכס עקב פעולות איבה נגד ישראל'. לפיכך, במידה וייקבע כי השריפה פרצה בעקבות הצתה מכוונת שעולה כדי 'פעולת איבה נגד ישראל', הרי שהנזקים הנובעים ממנה ייכנסו בגדרי החוק ובעלי הנכסים הנפגעים יהיו זכאים לפיצוי על פיו.
אפשרות נוספת, היא לתבוע את רשויות המדינה מכח דיני הנזיקין, בשתי עילות שונות.
האחת, עילת הרשלנות, הקבועה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] באופן הבא:
 סעיף 35.   עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
סעיף 36.    החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.
מובן כי המדינה לא נקטה במידת זהירות סבירה שהיה עליה לנקוט בהסדרת תחום כיבוי האש. וכן מובן מאליו כי המדינה חבה בחובה זו כלפי אזרחיה ותושביה.
לעניין נטל הראיה להוכחת רשלנותה של המדינה, נקבע בסעיף 39 לפקודה כי "בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי אש או עקב אש, וכי הנתבע הבעיר את האש או היה אחראי להבער האש, או שהוא תופש המקרקעין או בעל המיטלטלין שמהם יצאה האש – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות שיחוב עליה".
והרי המדינה היא תופשת המקרקעין- יערות הכרמל- מהם יצאה האש, ועל כן עליה נטל הראיה שלא התרשלה בעניין זה.
העילה השנייה, היא עילת הפרת חובה חקוקה, הקבועה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין, לפיו:
(א)      מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק – למעט פקודה זו – והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.
(ב)      לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני.
מהאמור בסעיף נובע, שבמידה והמדינה הפרה חובה המוטלת עליה לטובת נפגעי השריפה, וכתוצאה מהפרה זו נגרם נזק, תהא המדינה חבה בפיצוי הנפגעים.
החובה החקוקה בעניין זה קבועה בסעיף 248 לפקודת העיריות [נוסח חדש], המטיל על רשויות מקומיות חובה כדלהלן:
 "העירייה תתקין ותקיים מכשירים לכיבוי דליקות, דליי מים, צינורות, ממלטים וכלים אחרים לשם בטיחות או שימוש במקרה של דליקה, וכן תסדיר את השימוש במים במקרה של דליקה".
משהפרו הרשויות את חובתן לעשות כן, הרי שעליהן לשאת בתוצאות ההפרה.
כל האמור לעיל מהווה סיכום כללי ביותר של סוגיית הפיצוי לנפגעי השריפה בכרמל, על כן נפגע המעוניין בבחינה קונקרטית של הסיכוי לקבל פיצוי על נזקיו, מומלץ שיפנה לייעוץ פרטני אצל עורך דין המומחה בתחום דיני הנזיקין.
 
 
נכתב ע"י עו"ד איתי שרף וגב' חיה שאבי (משפטנית) ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'
 
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116